2021, ഡിസംബർ 29, ബുധനാഴ്‌ച

പുതുവർഷപ്പുലരിയിലേക്ക്

ധനുമാസക്കുളിരുംപേറി, പുതുവർഷപ്പുലരി പിറന്നേ,
നീഹാരക്കോടിയുടുത്ത്,
അഴകോടെ ഭൂമിയൊരുങ്ങി...
പ്രത്യാശപ്പൊൻകിരണങ്ങൾ പുതുവീഥിയൊരുക്കുകയായി...

അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി അണിചേരുക നാം.
അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി, അണിചേരുക സ്നേഹിതരേ നാം.

കാലിൽപ്പൊൻകാൽത്തളകെട്ടീ,
കല്ലോലിനി കരയെപ്പുൽകി,
തരുനിരകൾ കാറ്റിലുലഞ്ഞൂ,
കളഗാനംപാടീ കിളികൾ
കണ്ണീരിൻകാലം മാഞ്ഞൂ,
പുതുവഴികൾ വെട്ടിടിടുക നാം

അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി അണിചേരുക നാം.
അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി, അണിചേരുക സ്നേഹിതരേ നാം.

തളരേണ്ടാ, മനമിടറേണ്ടാ,
തൺപെടുമീ നാളുകൾ മായും
പ്രതിസന്ധികളേതും നമ്മൾ,
പ്രതിയത്നതയോടെ വെല്ലും;
വർദ്ധിതമാമൂർജ്ജത്തോടെ
വരവേൽക്കാം പുതുവർഷത്തെ!

അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി അണിചേരുക നാം.
അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി അണിചേരുക സ്നേഹിതരേ നാം.

ധനുമാസക്കുളിരുംപേറി, പുതുവർഷപ്പുലരി പിറന്നേ,
നീഹാരക്കോടിയുടുത്ത്,
അഴകോടെ ഭൂമിയൊരുങ്ങി...
പ്രത്യാശപ്പൊൻകിരണങ്ങൾ പുതുവീഥിയൊരുക്കുകയായി...

അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി അണിചേരുക നാം.
അതിജീവനമന്ത്രംചൊല്ലി, അണിചേരുക സ്നേഹിതരേ നാം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ